Deze leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen, met als doel de levering voor HorrenCompleet.nl en de klant optimaal te laten verlopen. Als u vragen heeft over deze leveringvoorwaarden, kunt altijd contact met ons opnemen.

1. Een overeengekomen tijd, waarbinnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd, is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij niet-tijdig uitvoeren van de overeenkomst dient de wederpartij HorrenCompleet.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Tenzij anders is overeengekomen, begint de leveringstermijn te lopen vanaf de laatste van de na volgende data:

- de datum waarop van totstandkoming der overeenkomst.

- de datum waarop alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in HorrenCompleet.nl bezit zijn en over alle technische details na orderbevestiging overeenstemming is verkregen.

- de datum waarop HorrenCompleet.nl een betaling ontvangt, indien althans in de overeenkomst een betaling voor de aanvang van de fabricage is bedongen.

4. De leveringstermijn is vastgesteld onder de conditie, dat de omstandigheden waaronder de overeenkomst door HorrenCompleet.nl zou worden uitgevoerd dezelfde zijn als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, en dat de nodige materialen tijdig aan HorrenCompleet.nl worden geleverd. Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan HorrenCompleet.nl zijn geleverd, wordt de leveringstermijn stilzwijgend verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

5. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de wederpartij enig aan HorrenCompleet.nl verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

6. HorrenCompleet.nl is gerechtigd levering in gedeelten te doen laten plaatsvinden, waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

7. Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik, waarop de zaken de fabriek of het magazijn (dit ter vrije keuze van HorrenCompleet.nl) verlaten, of indien verzending door oorzaken buiten HorrenCompleet.nl schuld niet mogelijk is, dan wel het ogenblik waarop de zaken ter verzending gereed staan.

8. Indien de wederpartij na het verstrijken van de leveringstermijn weigert de bestelde zaken af te nemen, staan deze zaken te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Alle kosten die veroorzaakt worden door weigering van de bestelde zaken zijn voor rekening van de wederpartij.